Επαναπροκήρυξη Διακήρυξης Σύμβασης Υπηρεσιών – Έργο CULTURE PLUS

03/12/2020


Διακήρυξης Σύμβασης Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 95.039,44 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την Επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CULTURE BRANDING – STRENGTHENING EXTROVERSION» με ακρωνύμιο CULTURE PLUS στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA II Cross – Border Cooperation Programme GREECE – ALBANIA 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://rc.uowm.gr/?p=37860